Regulamin zakupów

Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego należącego do Mentor Sp.j., zwanego dalej MentorSklep.pl. Regulamin ten dotyczy także każdej innej formy składania zamówienia np. na druku (formularz zamówienia) Mentor sp.j. lub na druku (formularz) klienta. Tylko umowa zawarta między stronami (wynikająca z tytułu rozstrzygniętego postępowania w trybie zapytania o cenę lub przetargu - PZP) może wnieść inne regulacje niż tenże regulamin. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację warunków dostawy i płatności oraz zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Mentor sp.j. Realizacja zamówień następuje po potwierdzeniu ze strony  Mentor sp.j. Do zamówienia zostanie przydzielony opiekun klienta, który będzie prowadził zadanie.

 1. Sklep jest wyłączną własnością „Mentor sp.j."  z siedzibą w gminie Połczyn-Zdrój.
 2. Sklep jest dostępny pod adresem internetowymi: www.mentorsklep.pl.
 3. Zakupów w MentorSklep.pl mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT), wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 7. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę Sklepu.
 9. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Termin realizacji jest uzgadniany indywidualnie.
 10. Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez Sklep ważne jest tylko na terytorium Polski.
 11. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez MentorSklep.pl zgodnie z ustaleniami potwierdzonymi z zamawiającym.
 12. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru. Przesyłki wielkogabarytowe i niemożliwe do nadania spedycją dostarczamy własnymi środkami transportu, po wcześniejszym obopólnym uzgodnieniu. Ostateczny koszt przesyłki zostanie ustalony z klientem indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). Dopiero wtedy zostanie ustalona ostateczna kwota do zapłaty.
 13. W przypadku przesyłki „za pobraniem", na fakturze widnieje adnotacja „Pobranie kurier"
 14. W przypadku większych zamówień, MentorSklep.pl zastrzega sobie prawo ich realizacji w osobnych partiach.
 15. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 60 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.
 16. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona powinna wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin (co najmniej 14-dniowy) do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy
 17. Do momentu zapłaty całości wynagrodzenia wskazanego w zleceniu/formularzu zamówienia, wszystkie konstrukcje stanowią własność firmy Mentor sp. j. W przypadku braku zapłaty wymaganej kwoty po okresie 7 dni od dnia wskazanego w fakturze sprzedaży jako ostateczny, towar zostanie zdeinstalowany i zabrany do siedziby firmy. Po uregulowaniu w/w należności koszty odbioru z Mentor sp. j. pokrywa Zamawiający.
 18. Okres gwarancji na produkty mentor wynosi od 12 do 24 miesięcy, w zależności od typu asortymentu. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest przekazania pełnej dokumentacji fotograficznej wraz z opisem uszkodzeń oraz protokołów kontroli wskazanych w IKK na wskazane adresy w karcie gwarancyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania gwarancji, potrzebnej dokumentacji itp. są zapisane w KARCIE GWARANCYJENJ. Gwarancja nie obejmuje usługi serwisu.
 19. W celu dokonania naprawy w obowiązku Klienta jest dostarczenie we własnym zakresie produktu/elementu do siedziby producenta.
 20. MentorSklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 21. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach MentorSklep.pl była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, MentorSklep.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia.
 22. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia chyba, że ustalono inaczej. Poprzez dostawę/wysyłkę należy rozumieć usługę wykonaną przez Mentor sp.j. lub firmę spedycyjną. W obu przypadkach asortyment należy bezwzględnie sprawdzić w obecności kuriera/dostawcy – celem oceny kompletności i braku uszkodzeń towaru. W przypadku jakichkolwiek uszczerbków/roszczeń należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera/dostawcy. Tylko tak sporządzona dokumentacja będzie podstawą do reklamacji.  
 23. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
 24. Administratorem danych osobowych jest:
  Mentor sp. j. z siedzibą w Przyrowie, 14b, 78-320 Połczyn-Zdrój, NIP: 672-18-82-542, wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616907.
 25. O przetwarzaniu danych dokładniej opisane jest w zakładce: POLITYKA PRYWATNOŚCI
 26. Wszystkie nasze konstrukcje wykonane z drewna powietrzno-suchego pochodzącego z polskich lasów i posiadają certyfikaty FSC i/lub PEFC.
 27. Drewno to materiał organiczny i jako taki nie jest jednorodny i przewidywalny w 100%.
 28. Spękania w granicach normy i przebarwienia w drewnie, są normalną właściwością drewna, która jest typowa dla wszystkich gatunków. Są to naturalne procesy drewna i dlatego nie mogą podlegać reklamacji.
 29. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są przez MentorSklep.pl poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną
 30. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego w dniu dostawy towaru.
 31. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu.
 32. MentorSklep.pl ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację pod warunkiem, że została ona zgłoszona do 14 dni od odbioru dostawy.
 33. W przypadku reklamacji elementów składowych konstrukcji (tj. edukacyjnych paneli, tablic, części ruchomych tj. kostek/tabliczek itp.), Zamawiający na własny koszt i ryzyko dokona demontażu produktów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym, a następnie dostarczy je kurierem do siedziby Wykonawcy, celem podjęcia czynności reklamacyjnych. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca według własnej oceny dokonuje naprawy bądź wymiany wadliwego produktu lub jego części. Po zrealizowaniu uprawnień z gwarancji Wykonawca dostarczy produkty na własny koszt do miejsca uzgodnionego przez strony, a w przypadku braku porozumienia do siedziby Zamawiającego. Obowiązkiem Zamawiającego jest zamontowanie produktów lub ich części dostarczonych przez Wykonawcę po naprawie lub wymianie w ramach gwarancji, w urządzenie plenerowe, po uprzedniej konsultacji technicznej w formie telefonicznej lub mailowej z pracownikiem Wykonawcy, celem utrzymania w mocy gwarancji. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 34. MentorSklep.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
 35. Wszystkie zamówione elementy pod względem technologicznym zostaną wykonane zgodnie z ofertą złożoną drogą elektroniczną przez MentorSklep.pl.
 36. Projekty, próbki, wzory, wydruki próbne i inne podobne prace wstępne, powstające w procesie twórczym i wykorzystujące zasoby bazy Mentor sp.j.  dla potrzeb serwisu MentorSklep.pl podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o „Prawie autorskim".  
 37. MentorSklep.pl nie wyraża zgody na kopiowanie zdjęć, grafik, treści (szczególnie technicznych) lub filmów z niniejszej witryny internetowej, ani też na reprodukcję, modyfikację, udostępnianie do publicznej wiadomości (np. tryb przetargowy zapytania o cenę itp.), dystrybucję oraz inne wykorzystywanie materiałów na niej zawartych, zastrzegając sobie wszystkie prawa do ich treści oraz odwołując się do ochrony autorskiej oraz patentowej produktów firmy Mentor sp.j." 
 38. Jako producent pomocy edukacyjnych, tablic, map, itp. dopuszczamy w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwość ingerencji w nowo tworzonych projektach w zakresie merytoryczno-graficznym, maksymalnie w ilości 2 podejść do projektu (np. pojedyncza tablica, konstrukcja, itp.). Przekroczenie podanego pułapu wiąże się z dodatkową opłatą w zależności od stopnia ingerencji w dany produkt, po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu pomiędzy stronami. Gotowe produkty (wybrane z oferty sklepu) nie podlegają ingerencji, w szczególnych przypadkach wskazany kontakt telefoniczny/mailowy w celu ustalenia wartości korekt.
 39. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Mentor sp.j. właściciela serwisu MentorSklep.pl z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniem osób trzecich do odszkodowania za naruszenie ich praw oraz wyłączyć Mentor sp.j. od odpowiedzialności za przekazane przez Zleceniodawcę materiały źródłowe np. zrealizowane prace, gotowe opracowania tablic/gier, teksty, fotografie, ilustracje, mapy, ryciny itp. Nie ponosimy odpowiedzialności za gotowe do druku pliki, które otrzymujemy od klientów.
 40. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
 41. W przypadku zamówień składanych przez osoby fizyczne wymaganą formą płatności jest pobranie u kuriera lub przedpłata na podstawie wystawionej faktury pro-forma.
 42. Montaż rozumiany jest jako złożenie w całość poszczególnych elementów konstrukcji (z wyjątkiem konstrukcji wielkogabarytowych, których elementy nie pozwalają na transport produktu w całości, np. ławki i daszki). Posadowienie w terenie oznacza zakotwienie konstrukcji w betonie w miejscu.
 43. Kiedy zamówienie nie uwzględnia posadowienia w terenie produktów przez wykonawcę, rozładunek, wypakowanie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz stan techniczny produktów leży po stronie klienta.
 44. W przypadku zamówień zakładających posadowienie w terenie po stronie wykonawcy, w standardzie dostarczony zostanie beton. Przy zamówieniach nie obejmujących posadowienia w terenie zakup betonu leży po stronie klienta, chyba że ustalenia pomiędzy klientem, a wykonawcą zakładały inaczej.
 45. Produkty drewniane powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Drewno musi być składowane w przewiewnym oraz osłoniętym miejscu, jak najbardziej zbliżonym do warunków naturalnych. Za sposób oraz warunki przechowywania zamówionych produktów odpowiada klient. Jeżeli asortyment jest magazynowany niewłaściwie np. na zewnątrz panują niskie temperatury, a materiał drewniany został wniesiony do ciepłego pomieszczenia, to taki produkt nie podlega reklamacji, ponieważ został niewłaściwie przechowywany i został narażony na wysokie wahania temperatur, np. skutkującymi ponadnormatywnymi spękaniami.
  Produkty szczelnie „ostreczowane" na czas transportu winny być przez klienta jak najszybciej odwinięte i przechowywane w warunkach wskazanych powyżej, bowiem może to skutkować zaparzaniem materiału.
 46. Produkty które nie zostaną odebrane w ustalonym wcześniej terminie muszą być składowane w magazynie firmy Mentor sp.j. Każdy dzień magazynowania nalicza dodatkową opłatę w postaci 125 zł netto za 1 dzień począwszy od dnia w którym miał być dokonany odbiór.
 47. Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją zleceń strony będą się starały załatwić polubownie, a niedające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo dla Wykonawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl